کارت خرید

فروشگاه جنگل

تعداد عضو دریافتی
عضو هدیه
زمان دریافت
۱۰۰ عضو
50,000 ریال به صورت یک بار
۱۰۰ نفر
ندارد
حداکثر ۲۴ ساعت۵۰۰ عضو
240,000 ریال به صورت یک بار
۶۰۰ نفر
۱۰۰ نفر
حداکثر ۲۴ ساعت۱۰۰۰ عضو
470,000 ریال به صورت یک بار
۱۳۰۰ نفر
۳۰۰ نفر
حداکثر ۲۴ ساعت۵۰۰۰ عضو
2,000,000 ریال به صورت یک بار
۶۰۰۰ نفر
۱۰۰۰ نفر
حداکثر ۴۸ ساعت