کارت خرید

فروشگاه جنگل

تعداد ممبر دریافتی
عضو هدیه
زمان دریافت
۱۰۰ ممبر
80,000 ریال به صورت یک بار
۱۰۰ نفر
ندارد
حداکثر ۲۴ ساعت۵۰۰ ممبر
200,000 ریال به صورت یک بار
۵۵۰ نفر
۵۰ نفر
حداکثر ۲۴ ساعت۱۰۰۰ ممبر
380,000 ریال به صورت یک بار
۱۱۰۰ نفر
۱۰۰ نفر
حداکثر ۲۴ ساعت۵۰۰۰ ممبر
1,580,000 ریال به صورت یک بار
۵۵۰۰ نفر
۵۰۰ نفر
حداکثر ۲۴ ساعت